فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پرسشنامه بررسی زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری

پرسشنامه بررسی زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری این پرسشنامه مشتمل بر 44 سوال تستی و تشریحی است که تاکنون در چند طرح تحقیقی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنظيم و تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه توسعه روستايي

پرسشنامه تنظيم و تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه توسعه روستايي پرسشنامه حاضر علاوه بر اينكه كاركردهاي ملي توسعه روستاها را مورد توجه قرار داده است با رويكرد ديگري تلاش نموده تا دلايل و مشكلات توسعه نيافتگي روستاها از يك سو و اهدافي كه در سياست هاي كلي نظام مي بايد مطمع نظر قرار گيرد، از سوي ديگر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل